1. BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

a) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; đồng thời là chủ tài khoản của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách; Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

 d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM: Gồm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chức năng: Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các mặt công tác: Tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động; về chế độ, chính sách; kế hoạch, tổng hợp; thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác hành chính, quản trị, thống kê, kế toán, quản lý các nguồn tài chính, thủ quỹ; văn thư, lưu trữ; thông tin, đối ngoại; công tác cải cách hành chính của Trung tâm.

Phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hỗ trợ DN, hợp tác quốc tế.

Phòng Xúc tiến Thương mại và Du lịch

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại và du lịch.

Phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ

Chức năng: Tham mưu thực hiện lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, quảng bá về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tư vấn, hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và nước ngoài về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

* Mỗi phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng theo dõi công tác chung của phòng; đôn đốc, kiểm tra các chuyên viên trong phòng thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, nhiệm vụ được giao; báo cáo về tiến độ, thời gian thực hiện các công việc của phòng.

Hôm nay:
109
Hôm qua:
534
Tuần này:
1410
Tháng này:
20657
Tất cả:
3610976