Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 14:31:21 16/06/2022 (GMT+7)

Tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

1. Tỉnh Thanh Hoá sẽ thực hiện một số nội dung để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án như sau:

- Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào dự án, bao gồm: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc.

- Hỗ trợ đảm bảo an tinh trật tự trong thời gian thực hiện dự án.

- Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 13/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá; theo đó, tỉnh Thanh Hoá sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi cao nhất theo quy định khi triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

2. Một số quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện dự án tại tỉnh Thanh Hoá, bao gồm:

- Ưu đãi về tiền thuê đất.

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

* Căn cứ pháp lý

- Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020.

- Điều 19 Nghị định  31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

- Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khoản 11 và Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 2016.

- Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

CHI TIẾT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

1. Dự án nằm ngoài khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, KKT, KCN (không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư)

a. Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

Về tiền thuê đất:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

- Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

Ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu:

- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

b. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Về tiền thuê đất:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

- Miễn tiền thuê đất 03 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

Ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu: Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

2. Dự án nằm trong khu vực có điều kiện kinh tế - đặc biệt khó khăn (các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân) hoặc nằm trong KKT (thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư)

a. Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

Về tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu:

- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

-  Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

- Loại container 20 feet: 700.000 đồng/container;

- Loại container 40 feet trở lên: 1.000.000 đồng/container.

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

b. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Về tiền thuê đất:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

- Miễn tiền thuê đất từ 11 - 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu:

- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

- Loại container 20 feet: 700.000 đồng/container;

- Loại container 40 feet trở lên: 1.000.000 đồng/container

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

3. Dự án nằm trong khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (các huyện: Nông Cống, Thạch Thành) hoặc nằm trong KCN (thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư)

a. Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi

Về tiền thuê đất:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

-  Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với thu nhập thực hiện từ dự án đầu tư mới.

Ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu:

- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

b. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Về tiền thuê đất:

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

-  Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với thu nhập thực hiện từ dự án đầu tư mới.

Ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu: Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

 

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995