thông báo doanh nghiệp đăng ký tham gia các chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Đăng lúc: 14:56:33 09/04/2024 (GMT+7)

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

         Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026 (sau đây gọi là Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND); Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới;

         Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo nội dung chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Thanh Hóa tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (File đính kèm)
CV-gui-doanh-nghiep(08.04.2024_13h39p49)_signed.pdf
2.-Mau-to-khai-xac-dinh-doanh-nghiep.docx
3.-Mau-du-toan-kinh-phi.xls

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995